KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI LẠI LẦN 2 MÔN GDTC2 K64, GDTC4 K63 HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023