Bộ môn Giáo dục thể chất

Th.S. GVC. Nguyễn Thị Tuyến – Giảng viên

– Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC các học phần chuyên ngành Mầm non, Cầu lông, các môn lý luận; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

– Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

Th.S.GVC. Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên, chủ nhiệm lớp

– Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC các học phần chuyên ngành Điền kinh, Bóng đá; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

– Làm công tác chủ nhiệm các lớp ĐH GDTC  K.63

– Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo đề cương được duyệt hoặc theo sự phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học, đề cương chi tiết.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

ThS. Nguyễn Quang Hòa – Giảng viên

– Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC, các học phần chuyên ngành Bơi lội, Công tác Đội; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

– Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

ThS. Nguyễn Thế Thành – Giảng viên, GVK

– Thực hiện các nhiệm vụ Giáo vụ khoa.

– Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC, các học phần chuyên ngành Bóng chuyền, Đá cầu; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

– Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Th.S Nguyễn Xuân Hải – Giảng viên

– Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC, các học phần chuyên ngành Điền kinh; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

– Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao