Hội nghị – Hội thảo

Thực hiện Quyết định số 789/QĐ-ĐHQB ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở với tên đề tài “Quản lý hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường...
Read More