Lãnh đạo Khoa

GVCC. TrầnThủy – Trưởng khoa

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển; chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực GDTC

– Tham gia giảng dạy các môn học thuộc ngành GDTC, các học phần chuyên ngành Tiểu học, các môn lý luận chuyên ngành

– Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo đề cương được duyệt, làm chủ biên hoặc tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao

– Ký các văn bản liên quan đến hoạt động khoa học của khoa; theo dõi thống kê và báo cáo kết quả NCKH hàng năm của giảng viên thuộc khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

– Thường trực lãnh đạo khoa; Tổ chức thực hiện công tác tư vấn học tập, các hoạt động thực tế, thực tập cho sinh viên.

– Lập các báo cáo và tham dự các cuộc giao ban cơ quan. Ký các văn bản liên quan đến công tác giảng dạy của khoa; quản lý tài sản vật chất của khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

– Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên khoa GDTC- QP và tổ chức các hoạt động NCKH, phát triển tài  liệu giảng dạy, học tập các môn học ngành GDTC khi được giao Hiệu trưởng giao.

– Phụ trách và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa GDTC theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

GVC. Cao Phương – TBM Giáo dục thể chất

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Trường Đại học Quảng Bình. Phân công giảng dạy và lên thời khóa biểu cho các giảng viên thuộc bộ môn GDTC; theo dõi tình hình và chất lượng dạy học của giảng viên bộ môn.

– Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn GDTC các học phần chuyên ngành Điền kinh, Bóng đá; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

– Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo đề cương được duyệt hoặc theo sự phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học, đề cương chi tiết.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

ThS. Dương Thế Công – P.Trưởng bộ môn GDQP-AN

– Quản lý bộ môn, tổ chức kế hoạch giảng dạy theo chương trình GDQP-AN cho HS-SV; Theo dõi quản lý tổ chức triển khai việc thực hiện kế hoạch.

 – Thực hiện phân công giảng dạy, kiểm tra, thi, đánh giá và xử lý kết quả học tập môn GDQP-AN.

– Tham mưu cho Khoa về công tác GDQP-AN cho HS-SV.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.