Hoàn thành công tác kiểm tra các điều kiện bảo đảm dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường Đại học Quảng Bình