Chúc mừng thạc sỹ Lê Trọng Đình Văn bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số: CS.12.2023